Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach ogłasza nabór na stanowisko Bibliotekarz

Wymiar czasu pracy ½ etatu.

Opis stanowiska:

 • Gromadzenie i opracowanie zbiorów,
 • udostępnianie księgozbioru –biblioteka,
 • zbieranie informacji o publikacjach do zamówień,
 • inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć kulturalnych w bibliotece,
 • zarządzanie stroną internetową biblioteki.

Wymagania:.

 • wykształcenie wyższe mgr lub licencjat) - preferowane osoby z kierunków humanistycznych – bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, kulturoznawstwa, filologii polskiej, pedagogiczne,
 • dobra znajomość formatu Marc 21, dotyczących opracowania książek, filmów oraz audiobooków,
 • znajomość aktualnych przepisów i zasad katalogowania dokumentów bibliotecznych,
 • praktyka w zakresie opracowania formalnego i rzeczowego dokumentów,
 • znajomość UKD i Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • obsługa komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
 • znajomość oprogramowania dla bibliotek program Patron,
 • dobra organizacja pracy,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wynikające z kodeksu pracy i innych przepisów prawa  dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ogólnym  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  o ochronie danych.
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza,

Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

osobiście/pocztą kurierską, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach ul. Ogrodowa 47, 44-186 Gierałtowice

pocztą tradycyjną, na adres  Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach
ul. Ogrodowa 47, 44-186 Gierałtowice

Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko merytoryczne”.

Dokumenty należy składać osobiście do 10 lutego 2021 r.

 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

DOCXKlauzula informacyjna (16,03KB)
DOCXKwestionariusz osobowy (14,60KB)