Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 36/2020 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Zarządzenie nr  36/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki  Publicznej w Gierałtowicach

z dnia  01.12.2020

 

w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Na podstawie przepisu: art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. Z 2020., poz. 568 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji majątku Gminnej  Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach. Majątek rzeczowy inwentaryzowany będzie w formie spisu z natury.

§ 2

Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w terminie od 01.12.2020 do 05.01.2021 r. Czas przeprowadzenia spisu z natury zgodny z planem inwentaryzacji okresowej.

§ 3

1. Inwentaryzacja metodą spisu z natury na dzień 31.12.2020 r. obejmuje:

a) środki pieniężne tj. gotówka w kasie,

b) składniki majątkowe objęte ewidencją ilościową (bez księgozbioru),

c) składniki majątkowe objęte ewidencją ilościowo-wartościową,

d) rzeczowe środki trwałe,

e) materiały.

2. Inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia salda na dzień  31.12.2020r.

a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,

b) należności.

3. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji na dzień 31.12.2020 r. obejmuje:

a) wartości niematerialne i prawne,

b) należności i zobowiązania wobec pracowników,

c) zobowiązania wobec dostawców,

d) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych.

 

§ 4

Do przeprowadzenia spisu z natury powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

–              przewodnicząca komisji  Iwona Papała

–              członek komisji               Wojciech Machulik

§ 5

Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 6

Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2020r.

 

§ 7

Arkusze spisowe wydawane będą przez Głównego księgowego  Gminnej Biblioteki Publicznej w
 Gierałtowicach.

§ 8

Do przeprowadzenia pozostałych prac inwentaryzacyjnych (inwentaryzacja w drodze weryfikacji bądź uzgodnienie sald, wycena, ustalenie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych) po uprzednim ich rozliczeniu przez komisję inwentaryzacyjną i zatwierdzeniu przez Dyrektora  Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach zobowiązuje Głównego księgowego.

 

§ 9

W czasie przeprowadzenia inwentaryzacji pracownicy sprawujący opiekę nad określonym mieniem są obowiązani na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej stawić się na czas przeprowadzenia spisu tego majątku i być obecnym przy spisie.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.