Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie wytycznych dla funkcjonowania GBP w Gierałtowicach obowiązujących od 30 listopada 2020 do 27 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 33/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 27 listopada 2020 roku

 

 w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach obowiązujących

od 30 listopada 2020 do 27 grudnia 2020

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.11.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej zarządzam:

 

§ 1

 1. Wprowadzenie procedury działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach dotyczącej obsługi czytelników w czasie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS cOv-2 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wprowadzenie procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia korona wirusem pracowników oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia korona wirusem. Wytyczne znajdują się w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

 1. Procedury należy wdrożyć z dniem otwarcia Biblioteki dnia 30.11.2020 r.
 2. Do ich właściwego wykonania zobowiązuje się pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

§ 3

Uchylam zarządzenie nr 15/2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w trakcie epidemii COVID-19

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 33/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

Procedury dotyczące funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

§ 1

 1. Obsługa Czytelników odbywa się z poziomu drzwi wejściowych do biblioteki. Czytelnicy nie mogą wejść do pomieszczeń biblioteki, nie mają osobistego dostępu do zbiorów biblioteki, czytelni i komputerów.
  1. Wypożyczanie książek odbywa się w przystosowanych do tego celu osłoniętych stanowiskach.
  2. Do stanowisk czytelnicy podchodzą pojedynczo.
  3. Stanowiska do wypożyczenia księgozbioru poddaje się na bieżąco dezynfekcji.
  4. Wszystkie usługi dodatkowe związane z kserowaniem, drukowaniem, skanowaniem oraz korzystaniem z Internetu są zawieszone.
  5. Przed wejściem do placówek dostępne są płyny do dezynfekcji rąk oraz wszelkie informacje dotyczące zasad higieny (instrukcja zakładania maseczek i rękawiczek, mycia i dezynfekcji rąk).
  6. Użytkownicy Biblioteki mają obowiązek zasłaniania nosa i ust na terenie placówek oraz zachowania odpowiedniego dystansu minimum 2 m wobec innych osób.
  7. Bibliotekarze są zobowiązani do kompleksowego dbania o higienę, tj. częstego mycia rąk i ich dezynfekcji, stosowania ochrony twarzy i rąk, czyli maseczek, przyłbic, rękawiczek, itp. zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem pracodawcy.
  8. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
  9. Książki zwracane przez czytelników poddawane są 3-dniowej kwarantannie.

§ 2

 1. Czas otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach i wszystkich filii dla czytelników od 10.00 do 17.00.
 2. Co dwie godziny / 12:00-12:15 oraz 14:00 – 14:15/ odbywać się będą piętnastominutowe przerwy na dezynfekcję, wietrzenie pomieszczeń oraz higienę osobistą pracowników.
 3. Czytelnicy mogą zamawiać książki telefonicznie, mailowo i odbierać je po uzgodnieniu terminu z Bibliotekarzem.

3.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

Gierałtowice ul. Ogrodowa 47

wypożyczalnia tel. (32) 30 11 515,

e-mail

3.2. Filia nr 1 w Przyszowicach

Przyszowice ul. Parkowa 11

wypożyczalnia tel. (32) 33-62-069,

e-mail

3.3. Filia nr 2 w Paniówkach

Paniówki ul. Zwycięstwa 44

wypożyczalnia tel. (32) 238-60-13,

3.4. Filia nr 3 w Chudowie

Chudów ul. Szkolna 54

wypożyczalnia tel. (32) 23-01-455,

e-mail

§ 3

1.Przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 3 dni w wcześniej przygotowanym miejscu przez Bibliotekarza.

2.Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu

3. Zaleca się dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi.

4.Zaleca się stosowanie odległości między czytelnikami oraz sprawne wyszukiwanie książek.                          

5. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, w miarę możliwości obsługa winna przebiegać bezdotykowo.                                                                                                                                                

6.Do odwołania nie będą się odbywały spotkania, imprezy i wydarzenia w Bibliotekach.                             

7.Nie będzie możliwości korzystania z toalet w budynkach Bibliotek.

§ 4

W przypadku wątpliwości, że podjęte przez nas działania niewystarczająco zabezpieczają Czytelnika przed korona wirusem prosimy o zwrot książek i powstrzymanie się przed wyborem  i wypożyczeniem nowej lektury.

 

Załącznik  nr 2 do Zarządzenia nr 33/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

Procedury zapobiegawcze dotyczące podejrzenia zakażenia korona wirusem  pracowników

§ 1

 1. Pracownicy biblioteki zostali zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§ 2

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia korona wirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112
 2. Zgłoszenie incydentu do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publiczne w Gierałtowicach, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 3. Ustalenie listy pracowników oraz Czytelników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie  w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym