Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników GBP w Gierałtowicach

Zarządzenie Nr 32/2020 
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie:  ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2011 r. nr 173, poz. 1034) oraz na podstawie art. 233. art. 2376 art. 2377 art. 2378 art. 2379  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1320)  zarządzam :

§ 1

1. Pracodawca zapewnia pracownikom środki czystości (m.in. mydło toaletowe, ręczniki i inne niezbędne środki) dostępne  w pomieszczeniach  sanitarnych.
2. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje  nową odzież roboczą i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej z dniem przystąpienia do pracy.
3. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność pracodawcy.
4. Środki ochrony indywidualnej  są używane do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze, do czasu utraty ich cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym  dokonanie  naprawy.
5. Rodzaje środków i odzieży oraz przewidywane okresy ich używania na poszczególnych stanowiskach pracy zawiera „Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego” - załącznik nr 1.
6. Pracownik użytkuje przydzieloną odzież roboczą zgodnie z przeznaczeniem i tylko w czasie pracy.
7. Środki  ochrony indywidualnej, odzież  i obuwie robocze  ewidencjonuje się w  kartotece  „Rejestr przydziału odzieży roboczej”. Rejestr ten prowadzi osoba wyznaczona przez dyrektora lub sam dyrektor – załącznik nr 2.
8. Dopuszcza się używanie przez pracowników za zgodą  Dyrektora  zakupionej, własnej odzieży i obuwia roboczego.
9. Zakupiona własna  odzież i obuwie robocze muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
10.Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego na zakup  odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach zgodnie z  załącznikiem nr 3.


§2

1. Pracownik jest zobowiązany do utrzymania czystości i należytego stanu  środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
2. Za pranie odzieży roboczej pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu określa załącznik nr 3. 
3. Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej odbywa się miesięcznie wraz  z wynagrodzeniem za pracę.
4. Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej jest pomniejszana, o ½ jeżeli pracownik przepracował pół miesiąca kalendarzowego. W przypadku nie przepracowania żadnego dnia  w miesiącu, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej nie przysługuje.                                                 

§3

1. Wcześniejsze zużycie, utrata lub zniszczenie  odzieży lub  obuwia roboczego, niż przewidziane w tabeli norm, dokumentuje się protokołem przedwczesnego zużycia, zniszczenia lub utraty - załącznik nr 4.
2. Zawiniona utrata lub zniszczenie przez  pracownika  przydzielonej odzieży czy obuwia roboczego, skutkuje jego odpowiedzialnością materialną, proporcjonalnie do wartości oraz okresu użytkowania  określonego w tabeli norm.
3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, pracownik  zobowiązany jest zwrócić odzież roboczą użytkowaną krócej niż połowa okresu wynikającego z tabeli norm.
4. Nie podlega zwrotowi:
a)  obuwie robocze, bez względu na czas użytkowania,
b)  odzież robocza użytkowana przez pracownika, w przypadku jego śmierci.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 8/ 2010 z dnia 18 czerwca 2010 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.