Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr 31/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 10 listopada 2020 roku

 

      w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji składników majątkowych, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia, będących w ewidencji Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2019p. poz. 351) zarządzam:

§ 1

Powołuję Komisję Likwidacyjną do spraw likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie ewidencyjnym Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, w następującym składzie,

- Wojciech Machulik       - przewodniczący

- Iwona Bismor                 - zastępca przewodniczącego

- Janina Wyląg-Yousefi  -  członek

§2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. Składnikach majątku – należy przez to rozumieć składniki  majątku będące w dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach zaliczane do środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Zbędnych składnikach majątku - należy przez to rozumieć składniki majątku, które spełniają jedną z przesłanek:
 1. nie są i nie będą wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością Biblioteki,
 2. nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w Bibliotece, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione,
 3. nie nadają się do dalszego użytkowania na potrzeby Biblioteki.
 1. zużytych składnikach majątku - należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które spełniają jedną z przesłanek:
 1. całkowicie utraciły wartość użytkową,
 2. posiadają wady lub uszkodzenia, a ich naprawa byłaby nieopłacalna,
 3. są technicznie przestarzałe.

§3

Ustala się regulamin działania Komisji Likwidacyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4

Traci moc Zarządzenienr3/2020 z dnia 28.02.2020r.  w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia oceny i likwidacji składników majątku (środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia  31/2020

 

Regulamin działania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji składników majątkowych

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

§ 1

 1. Komisja Likwidacyjna (dalej Komisja) dokonuje czynności likwidacyjne składników majątkowych ewidencjonowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
 2. Komisja wykonuje powierzone czynności w składzie co najmniej dwuosobowym, przy czym w pracach Komisji obowiązkowo uczestniczy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
 3. Do zadań Komisji należy:
 1. Analiza złożonych wniosków w sprawie przeprowadzenia likwidacji sporządzonych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Ocena poszczególnych rzeczowych składników majątku ruchomego Biblioteki, zgłoszonych do likwidacji i ustalenie sposobu likwidacji – sprzedaż, przekazanie innemu podmiotowi, sprzedaż na surowce wtórne, zniszczenie, utylizacja, itp.
 3. sporządzenie protokołu z postępowania z likwidacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Komisja sporządza protokół likwidacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.
 2. Protokół likwidacji zatwierdza Główna Księgowa i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.
 3. Protokół likwidacji sporządza się w dwóch  egzemplarzach.
 4. Do protokołu dołącza się wszystkie zebrane w danej sprawie dokumenty.
 5. Po zatwierdzeniu przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach Główna Księgowa zdejmuje z ewidencji Biblioteki zlikwidowane składniki majątkowe.

§ 3

 1. Likwidacji zużytych składników majątku dokonuje się poprzez sprzedaż, przekazanie innemu podmiotowi, zniszczenie, itd. – zgodnie ze sposobem określonym w protokole likwidacyjnym.
 2. Jeżeli w wyniku dokonanej oceny komisja uzna, iż wskazany środek trwały może być odsprzedany Komisja, po uzyskaniu opinii Głównej Księgowej dotyczącej jego wyceny, sporządza stosowny Wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i przedstawia go Dyrektorowi Biblioteki do akceptacji.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem fizycznej likwidacji jest sprzęt komputerowy, urządzenia, aparatura, itp. podlegają one utylizacji zgodnie z odrębnymi przepisami. Oceny przydatności sprzętu komputerowego może dokonać pracownik posiadający stosowna wiedze i wykształcenie (np. informatyczne) lub specjalistyczna firma. Dokumentacja dotycząca przyjęcia do utylizacji stanowi załącznik do protokołu likwidacyjnego.
 4. Dowodem utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego, itp. może być zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez sklep, któremu zużyty sprzęt przekazano przy zakupie nowego.

DOCXZałącznik nr 1.docx (13,68KB)
DOCXZałącznik Nr 2.docx (16,12KB)
DOCXZałącznik Nr 3.docx (14,39KB)