Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

Zarządzenie Nr 17/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 23 lipca 2020 roku

 

w sprawie: wykonywania pracy zdalnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

Na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarządzam co następuje:

 

§1

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w formie pisemnego polecenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia lub wyrazić zgodę na wniosek o umożliwienie pracy zdalnej. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pracownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Pracy Zdalnej podczas epidemii COVID-19, oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia oraz do podpisania upoważnienia do przetwarzania danych podczas pracy zdalnej stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Regulamin pracy zdalnej obowiązujący podczas epidemii COVID-19 stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 1 do Regulaminu ZFŚS z dnia 04.05.2019r.  Zmiana dotyczy Pouczenia – Objaśnienie do oświadczenia pkt. 1 otrzymuje brzmienie Oświadczenie o dochodach pracownicy składają wraz z pierwszym wnioskiem o dofinansowanie w danym roku kalendarzowym .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17 w sprawie wykonywania

pracy zdalnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach

Data

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

ul. Ogrodowa 47

44-186 Gierałtowice

                                                                                                                                               

Imię i nazwisko pracownika

 

Filia

 

 

Polecenie pracy zdalnej

Na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych polecam Pani/Panu (imię i nazwisko pracownika)

Świadczenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, tj. w formie pracy zdalnej na czas zagrożenia wywołanego przez COVID-19 od

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Data i podpis Pracodawcy lub osoby upoważnionej

 


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17 w sprawie wykonywania

pracy zdalnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach

Data

Imię i nazwisko pracownika

 

Filia

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

ul. Ogrodowa 47

44-186 Gierałtowice

                                                                                                                                               

Wniosek o umożliwienie wykonywania pracy zdalnej podczas trwania

epidemii koronawirusa  (COVID-19)

 

Na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwracam się z uprzejmą prośbą o czasową zmianę warunków wykonywania pracy w okresie stanu epidemii spowodowanego korona wirusem poprzez umożliwienie mi wykonywania pracy w ramach systemu pracy zdalnej.

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Data i podpis Pracownika.

 


Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 w sprawie wykonywania

pracy zdalnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach

                                                                                                                                                                Data

                                                                                                                                               

 

Oświadczenia Pracownika

 

Ja niżej podpisana/podpisany świadomy odpowiedzialności oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu pracy zdalnej obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Gierałtowicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Data i podpis Pracownika.

 


Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 17 w sprawie wykonywania

pracy zdalnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach

Data

                                                                                                                                               

 

Upoważnienie do przetwarzania danych podczas pracy zdalnej

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanem zagrożenia epidemiologicznego w kraju, jak również skorzystaniem przez Pracodawcę Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z możliwości organizowania pracy zdalnej upoważniam :

Panią/ Pana            imię i nazwisko                 stanowisko służbowe            .do przetwarzania danych osobowych poza siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach  i adres filii                                 w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych wynikających z powierzonego Pani/Panu zakresu czynności.

Upoważnienie obowiązuje od                    .do/do odwołania .

Upoważnienie do przetwarzania danych obejmuje wyłącznie miejsce wykonywania pracy zdanej określone

w porozumieniu Pani/ Pana z Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

ul. Ogrodowa 47 w Gierałtowicach miejscem zamieszkania/przebywania

 

Upoważnienie obejmuje również możliwość przemieszczania się z dokumentacją papierową z miejsca wykonywania pracy zdalnej do siedziby pracodawcy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach ul. Ogrodowa 47 w Gierałtowicach.

 

Na podstawie niniejszego upoważnienia jest Pani/Pan zobowiązana do przetwarzania danych osobowych wyłącznie we wskazanym zakresie oraz zgodnie z przepisami RODO. Informuję, iż podpisane przez Panią zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych, obowiązuje w każdym miejscu wykonywania obowiązków służbowych, również w przypadku wykonywania pracy zdalnej.

 

Data i podpis Pracownika.

 

PDFZarzadzenie nr 17.pdf (2,27MB)