Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1/2020 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych GBP w Gierałtowicach.

Zarządzenie Nr 22/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 22 lipca 2020 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1/2020 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach obowiązujący od dnia 21 lipca 2020 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. O zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1070) Wprowadza się Aneks nr 1/2020 do Regulaminu ZFŚS Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia 04.05.2019 r.

 

§1

Zmiana dotyczy: §12 AD.1.

Dotychczasowe brzmienie : Warunkiem dopłaty tzw. „Pod gruszą” jest wykorzystanie przez uprawnionego nieprzerwalnego 10 dniowego urlopu wypoczynkowego.

Nowe brzmienie: Warunkiem dopłaty tzw. „Pod gruszą” jest wykorzystanie przez uprawnionego nieprzerwalnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni kalendarzowych.

Dotychczasowe brzmienie Wypłata dofinansowań nastąpi po zakończeniu urlopu w ostatnim dniu danego miesiąca.

Nowe brzmienie :  Wypłata kwoty dofinansowania, nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku

§ 2

Zmiana dotyczy: §13

  1. Świadczenia finansowane ze środków Funduszu są udzielane po złożeniu oświadczenia przez uprawnionych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Termin składania oświadczenia – do 31 maja każdego roku. Zmiany danych zawartych w oświadczeniu należy zgłosić w ciągu 30 dni od ich powstania. Świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek uprawnionego. Wzór stanowi  Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  2. Nowe brzmienie - termin składania oświadczenia wraz z pierwszym w danym roku kalendarzowym wnioskiem o dofinansowanie.
  3. Wprowadza się zapis –Miejsce składania oświadczeń oraz wniosków : Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach ul. Ogrodowa 47

§ 3

Powołuje się Społeczną Komisję Socjalną załącznikiem nr. 1  do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 1 do Regulaminu ZFŚS z dnia 04.05.2019r.  Zmiana dotyczy Pouczenia – Objaśnienie do oświadczenia pkt. 1 otrzymuje brzmienie Oświadczenie o dochodach pracownicy składają wraz z pierwszym wnioskiem o dofinansowanie w danym roku kalendarzowym .

§ 5

Wprowadzenie zmian powierza się przewodniczącemu Społecznej Komisji Socjalnej.

§ 6

Pozostałe postanowienia Regulaminu ZFŚS nie ulegają zmianie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2020r.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia 1.06.2020 r.

 

ZASADY WYSTAWIANIA I ROZLICZANIA DELEGACJI SŁUŻBOWYCH

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNE W GIERAŁTOWICACH

§ 1

Prawo do należności na pokrycie kosztów podróży służbowej przysługuje pracownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, który odbył podróż służbową na zlecenie pracodawcy.

§ 2

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach prowadzony jest rejestr wystawionych poleceń wyjazdu służbowego.

§3

Wzór polecenia wyjazdu  służbowego stanowi zakupiony gotowy druk powszechnie stosowany przez pracodawców.

§ 4

Polecenie wyjazdu służbowego podpisuje, jako zalecający wyjazd:

a) dla  Dyrektora Biblioteki – Główny Księgowy,

b) dla Głównego Księgowego – Dyrektor Biblioteki,

c) dla pozostałych pracowników – Dyrektor Biblioteki lub Główny Księgowy.

§ 5

Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

§ 6

Przy wyborze trasy oraz rodzaju środka komunikacji, delegowany pracownik jest zobowiązany do kierowania się zasadami gospodarności i oszczędności.

§ 7

Dieta w czasie podróży służbowej przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia (zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 stycznia 2013).

§ 8

Jeżeli pracownik rozlicza dietę na rachunku kosztów podróży (druk delegacji) składa dodatkowo oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że w dniu/ach ………. nie zabezpieczono całodniowego wyżywienia. W razie korzystania z jednego z posiłków wymienić odpowiednio (śniadanie, obiad, kolacja)”

§ 9

Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (bilety, rachunki) potwierdzające poniesione wydatki.

§ 10

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot poniesionych wydatków po złożeniu pisemnego oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów i przyczynach braku ich udokumentowania. Decyzję o zwrocie podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

§ 11

Rozliczenia delegacji dokonuje osoba delegowana nie później niż 14 dni od zakończenia podróży. Stwierdzenie wykonania polecenia służbowego potwierdza osoba delegowana, sprawdzenie formalno-rachunkowe główny księgowy a zatwierdza  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

§ 12

Zwrot kosztów podróży następuje niezwłocznie na podstawie prawidłowo wystawionego i przedłożonego rachunku kosztów podróży.

 

PDFZarzadzenie nr 22.pdf (513,96KB)