Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach w trakcie epidemii COVID-19.

Zarządzenie Nr 15/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 15 maja 2020 roku

 

 w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach w trakcie epidemii COVID-19 zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego ustala się:

 

Na podstawie § 9 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach nadanego uchwałą Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVI/135/2000 z dnia 14 grudnia 2000r., w związku z decyzją Rady Ministrów o wprowadzeniu od 4 maja 2020 roku II etapu odmrażania gospodarki zarządzam:

§ 1

 1. Stosowanie zasad postępowania w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 2. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia korona wirusem pracowników oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia korona wirusem.

Wytyczne znajdują się w załączniku do Zarządzenia nr 15/2020

§ 2

 1. Procedury należy wdrożyć z dniem otwarcia Biblioteki dnia 26.05.2020 r. (po uprzednim komunikacie organu prowadzącego, który wydaje ją po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach)
 2. Do ich właściwego wykonania zobowiązuje się pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 15/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

Stosowanie zasad postępowania w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i czytelnikom w obiekcie.

§ 1

 1. Pracownicy bibliotek powinni stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. W widocznym miejscu należy umieścić instrukcje dotyczące higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek ochronnych
 2. Bibliotekarze są zobowiązani do kompleksowego dbania o higienę, tj. częstego mycia rąk i ich dezynfekcji, stosowania ochrony twarzy i rąk, czyli maseczek, przyłbic, rękawiczek, itp. zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem pracodawcy
 3. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

§ 2

1.Obsługa Czytelników odbywa się z poziomu drzwi wejściowych do biblioteki. Czytelnicy nie mogą wejść do pomieszczeń biblioteki, nie mają osobistego dostępu do zbiorów biblioteki, czytelni, komputerów.

2. Wszystkie usługi dodatkowe związane z kserowaniem, drukowaniem, skanowaniem oraz korzystaniem z Internetu są zawieszone.

 1. Do odwołania obowiązują nowe godziny podczas, których będą przyjmowani czytelnicy.

3.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach centralna ul, Ogrodowa 47

Poniedziałek: 900 - 1500
Wtorek - Piątek: 1100 - 1700

3.2 Filia nr 1 w Przyszowicach ul. Parkowa 11

Poniedziałek - Piątek: 10 00 – 1600

3.3 Filia nr 2 w Paniówkach ul. Zwycięstwa 44

Poniedziałek: 1100 - 1700
Środa: 1100 - 1700
Piątek: 1100 - 1700

3.4 Filia nr 3 w Chudowie ul. Szkolna 54

           Wtorek: 1100 - 1700
           Czwartek: 1100 - 1700

3.5 Godzinę przed otwarciem i godzinę po zamknięciu, pracownicy biblioteki przeznaczają na wyszukiwanie rezerwacji, kompletowanie zamówień oraz dezynfekcję stanowisk i powierzchni płaskich typu poręcze, klamki , lady itd.

3.6 Co dwie godziny / 12:00-12:15 oraz 14:00 – 14:15/ odbywać się będą piętnastominutowe przerwy na dezynfekcję, wietrzenie pomieszczeń oraz higienę osobistą pracowników.

 1. Czytelnicy będą mogli zamawiać książki telefonicznie, mailowo i odbierać je po uzgodnieniu terminu z Bibliotekarzem.

4.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach Gierałtowice ul. Ogrodowa 47

wypożyczalnia tel. (32) 30 11 515, e-mail gierałtowice@biblioteka.gieraltowice.pl

4.2 Filia nr 1 w Przyszowicach Przyszowice ul. Parkowa 11

wypożyczalnia tel. (32) 33-62-069, e-mail przyszowice@biblioteka.przyszowice.pl

4.3 Filia nr 2 w Paniówkach Paniówki ul. Zwycięstwa 44

wypożyczalnia tel. (32) 238-60-13, paniowki@biblioteka.gieraltowice.pl

4.4 Filia nr 3 w Chudowie, Chudów ul. Szkolna 54

wypożyczalnia tel. (32) 23-01-455, e-mail chudow@biblioteka.gieraltowice.pl

§ 3

1. Czytelnicy zobowiązani są do przychodzenia w maskach lub przyłbicach ochronnych i rękawiczkach ochronnych oraz zachowania odpowiedniego dystansu minimum 2 m wobec innych osób

2.Stanowiska obsługi czytelniczej zaopatrzone zostały w ochronne tablice z pleksi z zachowaniem odpowiednich odległości zapewniających bezpieczeństwo zarówno wypożyczających, jak też pracowników biblioteki.

3.Przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 5 dni w pomieszczeniu wyznaczonym przez Dyrektora

4.Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu

5. Zaleca się dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi.

6.Zaleca się stosowanie odległości między czytelnikami oraz sprawne wyszukiwanie książek.       

7. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, w miarę możliwości obsługa winna przebiegać bezdotykowo.                                                                                                                                                

8.Do odwołania nie będą się odbywały spotkania, imprezy i wydarzenia w Bibliotekach.  9.Nie będzie możliwości korzystania z toalet w budynkach Bibliotek.

§ 4

Do odwołania wstrzymuje się pobieranie opłat za przetrzymanie książek.

§ 5

1.W przypadku wątpliwości, że podjęte przez nas działania niewystarczająco zabezpieczają Państwa przed korona wirusem prosimy o zwrot książek i powstrzymanie się przed wyborem  i wypożyczeniem nowej lektury.

2.Będziemy dokładali wszelkich starań, aby nasi pracownicy i czytelnicy mogli czuć się bezpiecznie.

3.Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco i w przypadku potrzeby konieczności zmian w procedurach będziemy reagowali natychmiast.

§ 6

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia korona wirusem pracowników

 1. Pracownicy biblioteki powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§ 7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia korona wirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112
 2. Zgłoszenie incydentu do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 3. Ustalenie listy pracowników oraz Czytelników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt  z zakażonym

 

PDFZarzadzenie nr 15.pdf (1,47MB)