Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu fotograficznego pt. „Mój samolot” oraz powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 14/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 6 maja 2020 roku

 

 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu fotograficznego pt. „Mój samolot” oraz powołania komisji konkursowej.

Na podstawie § 9 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach nadanego uchwałą  Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVI/135/2000 z dnia 14 grudnia 2000r. zarządzam:

§ 1

Przyjąć regulamin konkursu fotograficznego pt. „Mój samolot” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołać komisję konkursową w składzie:

  1. Ewelina Pniewska- Przewodnicząca Komisji
  2. Teresa Antoszewska
  3. Iwona Bismor
  4. Janina Wyląg-Yousefi

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2000

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

REGULAMIN KONKURSU „Mój samolot”

§ 1

CEL KONKURSU

1. Konkurs „Mój samolot” ma na celu utrwalenie na fotografii samolotów lub książek dotyczących lotnictwa, popularyzację książek dotyczących lotnictwa, promocję fotografii dotyczącej lotnictwa.

2. Niniejszy konkurs jest konkursem fotograficznym.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mój samolot”.

2. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach.

3. Udział w Konkursie ma charakter otwarty jest dobrowolny i nieodpłatny.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu facebookowym Biblioteka Gierałtowice

5. Konkurs trwa od 8 do 15 maja 2020r.

6. Uczestnik lub Opiekun prawny Uczestnika przystępującego do konkursu przenosi na Organizatora prawo do publikacji pracy Uczestnika – w tym: udostępnianie, kopiowanie  i prezentację w mediach społecznościowych i stronie internetowej zarządzanych przez Organizatora i publikacjach dotyczących promocji czytelnictwa (z uwzględnieniem praw autorskich).

7. Organizator oświadcza, że nadesłane prace nie będą wykorzystywane w celach zarobkowych, a jedynie w celu edukacji kulturalnej oraz w celach promocyjnych.

§ 3

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Osoba, która chce wziąć udział w. konkursie musi wykonać zdjęcie samolotu lub książki  o samolotach.

2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, poniżej 18 roku życia, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) osoba nie jest związana stosunkiem cywilno-prawnym z Gminną Biblioteką Publiczną w Gierałtowicach

c) polubiła stronę facebookową Biblioteka Gierałtowice.

d) posiada nie fikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook

e) wypełniła i przesłała formularz na e-mail konkurs@gieraltowice.pl : https://drive.google.com/file/d/1Y2OhKIx9dFWyaGFydehdsumNVrOnREgz/view?usp=sharing

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 2.

b) fotografia została w formacie .jpg lub .png na adres: konkurs@gieraltowice.pl do dnia 15 maja 2020 roku (włącznie). W temacie e-maila należy wpisać imię i nazwisko uczestnika. W załączniku e-maila należy dodać konkursowe zdjęcie oraz zdjęcie ( lub skan) podpisanego formularza.

c) udostępnienie zdjęcia na profilu Biblioteka Gierałtowice w poście informującym o konkursie jako komentarz.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących. W przypadku osób niepełnoletnich organizator wymaga dołączenia skanu zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w konkursie    i jest równoznaczne z zaakceptowanie przez osobę dorosłą postanowień regulaminu.

§ 4

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie „Mój samolot” – będą bony zakupowe dla wybranych trzech prac.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wybrani przez trzyosobowe jury powołane przez Organizatora.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni poprzez serwis Facebook i e-mail z którego zostało wysłane zgłoszenie.

5. Nagrody zostaną wysłane na wskazany e-mail – ten sam przez, który został wysłany formularz zgłoszeniowy.

6. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznanych nagród.

7. Nagroda w konkursie podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku zgodnie z art. 21.1 ust. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook.

§ 5

KRYTERIA OCENY

1. Z uwagi na charakterystykę konkursu pod ocenę będą brane nie tylko zrealizowanie tematu, estetyka wykonanej prac ale i pomysłowość zdjęcia.

2. Prace oceniane będą przez jury konkursowe.

3. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu 18 maja 2020 roku.

4. Pośród Uczestników zostanie wyłonionych trzech zwycięzców dla pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

§ 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska (w przypadku przesyłania prac niepełnoletnich uczestników konkursu) imię i nazwisko opiekuna, adresu e-mail.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z przesłaniem nagrody.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Profilu w Serwisie Facebook.

3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4. Sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

5. Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6. Wysłanie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie jej na stronie internetowej Organizatora.

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie pracy Uczestnika w celach promocyjnych przez Organizatora (z uwzględnieniem praw autorskich).

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

9. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.

10. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci internet lub w Serwisie Facebook.

11. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszego konkursu, po wyczerpaniu drogi postępowania polubownego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 8

DANE OSOBOWE

1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych przekazuję informacje w tym zakresie:

2. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach reprezentujący Gminną Bibliotekę Publiczną w Gierałtowicach z siedzibą: 44-186 Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47

3.Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@biblioteka.gieraltowice.pl

2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe imię i nazwisko, e-mail oraz wiek uczestnika będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO. C

Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie organizowanym organizacja, promocja i przeprowadzenie Konkursu, publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac przez Administratora

1. Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

1. Okres przechowywania danych osobowych.

a)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

b)Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. usunięcia swoich danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

1. Prawo do cofnięcia zgody:

a) tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

1. wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjną Administratora.

3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

PDFZarzadzenie nr 14.pdf (1,74MB)