Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad i trybu dokonywania selekcji materiałów bibliotecznych.

Zarządzenie Nr 10/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 1 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad i trybu dokonywania selekcji materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece publicznej w Gierałtowicach  oraz Regulaminu Komisji Selekcji Materiałów Bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

 

§ 1

Wprowadza się Instrukcję zasad i trybu dokonywania selekcji materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wprowadza się Regulamin Komisji Selekcji Materiałów Bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 10/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

Instrukcja zasad i trybu dokonywania selekcji materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

§ 1

1.W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach przeprowadza się selekcję zbiorów bibliotecznych.

2.Selekcja może dotyczyć całości lub części zbiorów bibliotecznych.

3. Zakres i częstotliwość selekcji zależy od potrzeb zgłoszonych przez pracowników biblioteki jednak nie rzadziej niż raz w roku.

§ 2

 1. Selekcje zbiorów przeprowadza komisja selekcji zbiorów bibliotecznych zwana dalej komisją.

1) Komisję każdorazowo powołuje Dyrektor Biblioteki odrębnym zarządzeniem,

2) Komisja pracuje zgodnie z regulaminem selekcji zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

§ 3

1. Selekcji podlegają zbiory biblioteczne:

1) zgromadzone w nadmiernej liczbie egzemplarzy,

2) fizycznie zniszczone,

3) niezwrócone przez czytelnika,

4) niezgodne z profilem gromadzenia zbiorów,

5) zdezaktualizowane,

6) niesamodzielne treściowo części wydawnictw wielotomowych,

7) nie wypożyczane ponad 7 lat.

2. Selekcji nie podlegają w szczególności:

1) zbiory regionalne dotyczące Śląska,

2) wydawnictwa z autografami i dedykacjami,

3) dzieła rzadkie ze względu na autora, treść czy Wydawnictwo.

§ 4

1.Z przeprowadzonej selekcji Komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

2. Przewodniczący Komisji przedstawia protokoły do zatwierdzenia Dyrektorowi Biblioteki.

1) Jeden egzemplarz protokołu ubytków Komisja przekazuje do księgowości w celu pomniejszenia salda o wartość ubytków.

3. W przypadku książek zagubionych sporządza się protokół dla materiałów niezwróconych przez czytelnika. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik             nr 5 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r.                      w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

1). Zagubione książki, które stanowią ubytki, wykreśla się z księgi inwentarzowej, a protokół wpisuje się do rejestru ubytków, nadając mu kolejny numer.

2). Jeden egzemplarz protokołu ubytków przewodniczący komisji przekazuje do księgowości.

4 .Po zatwierdzeniu protokołów przez Dyrektora Biblioteki :                                                                              

1). pracownik merytoryczny wpisuje protokół do rejestru ubytków, wykreśla ubytki z księgi inwentarzowej i usuwa wykreślone pozycje z katalogów bibliotecznych,                                                                    

2). Książki przekazuje do odbiorcy makulatury.       

§ 5

Procedura dotycząca selekcji zbiorów bibliotecznych

  1. Wyłączenie poszczególnych egzemplarzy z księgozbioru przez ułożenie grzbietem do góry (aby były widoczne) lub przeniesienie na inny regał w celu dokonania spisu.
  2. Sporządzanie wykazów selekcji w formie tabeli według sygnatur inwentarzowych w miarę możliwości rosną. Wykaz powinien zawierać wartość/cenę według inwentarza (bez kwoty oprawy).
  3. Należy pamiętać o wpisywaniu w odpowiednich rubrykach tabeli wartości inwentarzowej przed lub po denominacji w miarę (która dotyczy okresu po 31 grudnia 1994r.) oraz globalnym zdenominowaniu wartości podlegających selekcji w ten sposób, by móc podać w wykazie zarówno wartości sprzed, jak i po denominacji.
  4. Ponowna dokładna analiza selekcjonowanego zbioru bibliotecznego i po uzyskaniu akceptacji dyrektora podpisanie protokołu selekcji zawierającego uzasadnienie selekcji oraz proponowany sposób rozdysponowania materiałów poselekcyjnych. W protokole podaje się ogólną wartość zdenominowaną.
  5. Wyłączenie kart katalogowych dotyczących selekcjonowanych pozycji ze wszystkich katalogów Gminnej Biblioteki Publicznej; tradycyjnych i komputerowych.
  6. Wpisanie do rejestru ubytków z podaniem globalnej wartości według protokołu selekcji. (pomniejszenie salda o wartości wynikające z protokołu ubytków).
  7. Wykreślenie z inwentarza czerwoną kreską po przekątnej od lewego górnego rogu do prawego dolnego (przez wszystkie rubryki dot. danej sygnatury). W uwagach należy po wykreśleniu wpisać przyczynę wykreślenia (nr rejestru ubytków) oraz datę i nr ubytku.
  8. Wykreślenie sygnatur oraz znaków własności na wszystkich egzemplarzach ( we wszystkich miejscach w książce).

 

§ 6

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

 

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 10/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

Regulamin Komisji Selekcji Materiałów Bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej

w Gierałtowicach

§ 1

1. Selekcję zbiorów bibliotecznych przeprowadza Komisja ds. Selekcji Zbiorów Bibliotecznych, zwana dalej Komisją.

2. Komisję powołuje Dyrektor biblioteki odrębnym zarządzeniem, określając liczbę członków, termin rozpoczęcia i zakończenia selekcji.

3. W skład komisji powołani są pracownicy merytoryczni biblioteki, spośród których Dyrektor wyznacza przewodniczącego.

§ 2

 Komisja pracuje w oparciu o zarządzenie Dyrektora, Instrukcję zasad i trybu dokonywania selekcji materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3.

Komisja określa sposób postępowania z wyselekcjonowanymi pozycjami, kwalifikując je na makulaturę.

§ 4.

Za pracę Komisji odpowiada jej przewodniczący.

 

PDFZarzadzenie nr 10.pdf (1,01MB)