Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej.

Zarządzenie nr 7/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 1 kwietnia 2020 roku
 

w sprawie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej

w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Gierałtowicach.

 

Na podstawie art.10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.( Dz.U.1994 Nr 121 poz. 591 ze zm.),  oraz  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz.U.2009 Nr 157 poz.1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania Instrukcję kasową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

      

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia 1.04.2020 r.

 

INSTRUKCJA KASOWA

§ 1

Organizacja kasy

 1. Kasa jednostki znajduje się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach przy ul. Ogrodowej 47 w Gierałtowicach.
 2. Za kasę uznaje się stanowisko dokonujące wpłat i wypłat kasowych, posiadające  sejf w celu przechowywania gotówki i  czeków.
 3. W Filiach biblioteki prowadzone są punkty kasowe, w których dokonuje się przyjęć gotówki, wyposażone  w  kasetki na pieniądze  i zamykane na klucz  szafki biurowe.
 4. W punktach kasowych nie dokonuje się wypłat gotówki, za wyjątkiem wypłaty celem przekazania gotówki do kasy.            
 5. Znajdująca się w punktach kasowych gotówka nie powinna przekraczać kwoty 50,00pln.

 

§ 2

Kasjer

 1. Kasjerem może być osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie,  pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznana z instrukcją prowadzenia gospodarki kasowej, niekarana za przestępstwa przeciwko mieniu.
 2. Kasjerem może być osoba, której zostaną powierzone obowiązki kasjera.
 3. Kasjer ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone środki pieniężne.
 4. Ze względu na specyfikę jednostki, na Filiach powierza się przyjmowanie gotówki pracownikowi merytorycznemu – bibliotekarzowi, który  wcześniej podpisze oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za przyjęte środki pieniężne, oraz zapozna się z instrukcją kasową. Wzór oświadczenia stanowi załącznik  nr  1.
 5. Podczas nieobecności Kasjera spowodowanej urlopem, lub zdarzeniem losowym  trwającym nie dłużej niż dwa tygodnie, dokumentację kasową prowadzi Dyrektor biblioteki, po komisyjnym przeliczeniu i przejęciu gotówki zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§  3

Gospodarka kasowa

      Dla zapewnienia obsługi kasowej instytucji i transparentności działań związanych z wydatkowaniem środków finansowych w postaci gotówki ustala się :

 1. Gotówka w kasie pochodzi z bieżących wpłat za usługi ksero, upomnienia,  wpłaty z darowizn, wpłaty za wystawione dokumenty sprzedaży, noty obciążeniowe, wpłaty z banku.
 2. Przyjmowaną na Filiach  gotówkę należy ująć w ewidencji sprzedaży dokonując podziału na sprzedaż usług , opłaty/kary , darowizny.
 3. Podjęcia i wpłaty gotówki z Filii do Kasy może dokonać Dyrektor biblioteki oraz pracownik merytoryczny.
 4. Na koniec każdego miesiąca Kasjer oraz pracownik merytoryczny Filii  sporządzają miesięczny raport kasowy i przekazują niezwłocznie Głównemu Księgowemu.
 5. Na koniec roku kalendarzowego wszystkie środki pieniężne z Filii muszą zostać wpłacone do kasy .
 6. Przynajmniej raz na koniec roku przeprowadzona zostanie inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie.
 7. Dyrektor jednostki może podjąć decyzje o przeprowadzeniu inwentaryzacji kontrolnej środków pieniężnych,  w przypadku zmiany Kasjera dokonuje się inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 8. Przy zmianie na stanowisku Kasjera sporządza się protokół przekazania / przyjęcia kasy.

§   4

Dokumenty kasowe

           Dokumentami kasowymi są:

 1. Dowód KP – Kasa przyjmie, do ewidencji wpłat gotówki, na którym przyjęcie gotówki potwierdza pracownik merytoryczny lub Kasjer.
 2. Dowód KW- Kasa wypłaci , do ewidencji wypłat gotówki z kasy, gdzie wypłatę potwierdza Kasjer, a zatwierdza Dyrektor Biblioteki.
 3. Dokumenty KP  i KW są drukami ścisłego zarachowania, wydawane Kasjerowi i pracownikom merytorycznym każdej z filii , ponumerowane wg wzoru   nr/ rok/ filia.
 4. Druki ścisłego zarachowania wydaje Główny Księgowy, który prowadzi ewidencję wydanych   druków.
 5. Wydane druki ścisłego zarachowania podlegają inwentaryzacji rocznej, kontrolnej, zdawczo-odbiorczej.
 6. Wniosek WZ- wniosek o zaliczkę, do ewidencji wypłat gotówki z kasy. Dokument WZ przed wypłatą  przez Kasjera musi być zatwierdzony przez Dyrektora, w przypadku poboru zaliczki przez Dyrektora Biblioteki, dokument WZ zatwierdza Główny Księgowy.
 7. Druk RZ – rozliczenie zaliczki, dla ewidencji zakupów, wydatków dokonanych z zaliczki.
 8. Druki WZ i RZ nie są drukami ścisłego zarachowani, numerowane w/g wzoru : nr/ rok przy czym chronologia numeracji jest roczna.
 9. Raport kasowy – dla ewidencji operacji gotówkowych oraz stanu gotówki w kasie.

 

 

                                                                                                                                    Załącznik nr 1 

                                                            do instrukcji kasowej Gminnej Biblioteki Publicznej  w Gierałtowicach

 

                                                                                                                 Gierałtowice dn. ..................

…........................................

imię i nazwisko pracownika

 

 

Umowa o pracę z dn. ...................... /  czas …..............

Stanowisko:  Bibliotekarz

 Ja niżej podpisana/y  oświadczam, że:

 • Zostałam/em  zapoznana/y  z wewnętrznymi przepisami Instrukcji Kasowej
 • Zobowiązuję się do ewidencji gotówki  w książce ewidencji sprzedaży w momencie otrzymania środków, na podstawie wystawionych dokumentów potwierdzających wpływ gotówki (KP).
 • Zobowiązuję się do sporządzania miesięcznych raportów kasowych.
 • Zostałam/em  poinformowana/y  o odpowiedzialności materialnej  za powierzone w formie gotówki mienie.
 • Zobowiązuję się dokonywać wpłat gotówki do kasy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.


PDFZarzadzenie nr 07.pdf (1,33MB)