Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna

       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 954 )

 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach z siedzibą: Gierałtowice 44-186, ul. Ogrodowa 47, w imieniu której działa dyrektor. Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach składa się z Biblioteki Głównej oraz  4 filii w terenie.    

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w szczególności w celach zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych, ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.
 2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie danych (numer telefonu, adres e-mail) odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, w celach kontaktowania się z nią, umożliwienia udziału w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę i jej filie oraz zapraszania na nie, a także kierowania oferty marketingowej bezpośredniej.
 3. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 1. Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz firmom, z którymi Biblioteka zawarła umowy powierzenia np. obsługującym systemy informatyczne oraz kancelarii prawnej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną Biblioteki tj. 10 lat kalendarzowych, po roku w którym miała miejsce ostatnia aktywność na koncie Czytelnika, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Biblioteki, w zakresie wypożyczonych zbiorów czy nieuregulowanych należności.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody.
 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

(Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości).

 

                                                                                                          Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach