Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznych

Wniosek o udostępnienie informacji publicznych
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek, zgodnie z przepisami  
 PDFustawy o dostępie do Informacji Publicznej (143,24KB)
 
Udostępnieniu podlegają informacje o:

  • Organach władzy publicznej
  • Zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej
  • Polityce władz
  • Danych publicznych
  • Majątku publicznym  

Formy udostępniania informacji:

  • Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
  • Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
  • Dostęp poprzez miejsca powszechne lub poprzez terminale informacyjne

Udostępnianie informacji na wniosek:

     Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: 
- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
 

DOCXWniosek o udostępnienie informacji publicznej (15,33KB)

 

Wnioski prosimy kierować na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach
ul. Ogrodowa 47
44-186 Gierałtowice

lub pocztą elektroniczną:
e-mail: 

 

Procedura odwoławcza od decyzji

     Od wydanej decyzji o udostępnienie informacji publicznej przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odwołanie się od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnieniu informacji publicznej kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 w/w ustawy przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
  2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1)    Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2)   Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępniania informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, ustawy o dostępie do informacji publicznej wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
 
 
Procedura złożenia skargi na bezczynność urzędu.

     Naruszając art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem kieruje się skargę na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej przez organ. Skargę kierujemy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który dokument wydał.

Art. 13.

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 14.

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Art. 15.

1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Strona główna biuletynu znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl, która zawiera podstawowe informacje o podmiotach wraz z adresami do stron podmiotowych.