Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-04-16.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Zdarzyć się mogą sytuacje, pomimo starań redaktorów serwisu, że pewne informacje, dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

pochodzą z różnych źródeł,
są bardzo obszerne, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-16.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-27.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Agnieszka Nowak, dyrektor@biblioteka.gieraltowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 235 32 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

44-186 Gierałtowice, Ogrodowa 47
Tel.: +48322353250
E-mail:
Strona internetowa: https://biblioteka.gieraltowice.pl/

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna, budynek przy ulicy Ogrodowej 47 w Gierałtowicach

1. Dostępność wejścia do budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Biblioteki. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą filią Biblioteki. Dane kontaktowe centrali w Gierałtowicach tel. 32 30 11 515                                                             

    e-mail gierałtowice@biblioteka.gieraltowice.pl

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenie wypożyczalnia książek i czytelni ulokowane jest  na parterze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika biblioteki. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu termin z właściwą filią Biblioteki. Dane kontaktowe centrali Gierałtowicach tel. 32 30 11 515 e-mail gierałtowice@biblioteka.gieraltowice.pl

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika biblioteki dane kontaktowe centrali Gierałtowicach tel. 32 30 11 515 e-mail gierałtowice@biblioteka.gieraltowice.pl

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób na wózkach inwalidzkich w tym budynku.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w bibliotece.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Gminnej Bibliotece Publicznej, zobowiązana jest zgłosić ten fakt, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w następującej formie: gierałtowice@biblioteka.gieraltowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących w tym budynku.

 W budynku  są oznaczenia  w alfabecie Braille, ale nie ma  oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabo widzących. Biblioteka nie posiada oznaczeń w postaci pól uwagi i pasów kontrastowych w ciągu komunikacyjnym schody.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej o rozkładzie pomieszczeń.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach – Filia w Przyszowicach, budynek przy ulicy Parkowej 11 w Przyszowicach

1. Dostępność wejścia do budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Biblioteki. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą filią Biblioteki. Dane kontaktowe fili w Przyszowicach wypożyczalnia tel. 32 44-19- 457

e-mail przyszowice@bibiloteka.gieraltowice.pl

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenie wypożyczania książek i czytelni ulokowane jest  na 1 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika biblioteki. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą filią Biblioteki. Dane kontaktowe fili w Przyszowicach tel. 32 44-19-457 e-mail Przyszowice@biblioteka.gieraltowice.pl

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika biblioteki dane kontaktowe fili w Przyszowicach wypożyczalnia tel. 32 44-19-457 przyszowice@biblioteka.gieraltowice.pl

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu budynkiem  wyznaczono 3 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób na wózkach inwalidzkich w tym budynku.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w bibliotece.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach, zobowiązana jest zgłosić ten fakt, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w następującej formie: przyszowice@biblioteka.gieraltowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna  będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących w tym budynku.

Gminna Biblioteka Publiczna, budynek przy ulicy Zwycięstwa 44  w Paniówkach

1. Dostępność wejścia do budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Biblioteki. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą filią Biblioteki. Dane kontaktowe fili w Paniówkach tel. 32 238 60 13 e-mail paniowki@biblioteka.gieraltowice.pl

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenie wypożyczania książek i czytelni ulokowane jest  na parterze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika biblioteki. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą filią Biblioteki. Dane kontaktowe fili w Paniówkach 32  44-19-458 e-mail paniowki@biblioteka.gieraltowice.pl

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika biblioteki dane kontaktowe fili w Paniówkach tel. 32 44-19-458, e-mail paniowki@biblioteka.gieraltowice.pl

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości 100 metrów od budynku  wyznaczono miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób na wózkach inwalidzkich w tym budynku.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w bibliotece.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach, zobowiązana jest zgłosić ten fakt, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w następującej formie: paniowki@biblioteka.gieraltowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna  będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń  i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących w tym budynku.

Gminna Biblioteka Publiczna, budynek przy ulicy Szkolnej 54 w Chudowie

1. Dostępność wejścia do budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Biblioteki. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą filią Biblioteki. Dane kontaktowe fili w Chudowie tel.  32 23 01 455, e-mail chudow@biblioteka.gieraltowice.pl

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenie wypożyczania książek i czytelni ulokowane jest  na pierwszym piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika biblioteki. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą filią Biblioteki. Dane kontaktowe fili w Chudowie tel. 32 23 01 455 e-mail chudow@biblioteka.gieraltowice.pl

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika biblioteki dane kontaktowe fili w Chudowie tel. 32 23 01 455 e-mail chudow@biblioteka.gieraltowice.pl

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób na wózkach inwalidzkich w tym budynku.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż..

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w bibliotece.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy Gierałtowice, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Bibliotece Gminnej w Gierałtowicach, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w następującej formie: chudow@biblioteka.gieraltowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna  będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących w tym budynku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w bibliotece.
W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy Gierałtowice, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Bibliotece Gminnej w Gierałtowicach, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w następującej formie:

Gminna Biblioteka Publiczna  będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.