Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 22 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

Zarządzenie Nr 12/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.) i § 6 ust. 2 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, nadanego Uchwałą Nr XXXIX/280/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz Zarządzenia nr 0050.161.23 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22.09.2023 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach, zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia znowelizowanego regulaminu organizacyjnego, wraz ze wszystkimi zmianami do tego zarządzenia.

§ 3.

Akty normatywne i umocowania wydane na podstawie dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego zachowują moc obowiązującą.

§ 4.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach do zapoznania z treścią Regulaminu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Gierałtowicach z dnia 22.09.2023r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIERAŁTOWICACH

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę wewnętrzną Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, zasady jej funkcjonowania oraz zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 2.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach,

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

5) statutu nadanego Uchwałą nr Uchwałą Nr XXXIX/280/2021 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 25 sierpnia 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Śl., dnia 27 sierpnia 2021 r. poz.5411).

§ 3.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Gierałtowice pod poz. 1/1992.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Gierałtowice, a terenem działania Biblioteki jest obszar administracyjny Gminy Gierałtowice oraz regionu.

3. Siedziba Biblioteki mieści się w Gierałtowicach, ul. Ogrodowa 47.

§ 4.

Biblioteka jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów prawnych.

§ 5.

Merytoryczny nadzór nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

ROZDZIAŁ II

MISJA I CEL DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

§ 6.

1. Misją Bibliotekijest zaspakajanie potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności, jak również promowanie Biblioteki jako nowoczesnego ośrodka informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej i lokalnej.

2. Biblioteka stosuje skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami Gminy, w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki dla podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnia efektywne działanie poprzez wykorzystanie technik informatycznych, poprawia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, muzeami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców Gminy i regionu.

4. Biblioteka pełni również funkcję ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, opracowuje i publikuje bibliografię regionalną, a także inne materiały informacyjne, zwłaszcza dokumentujące dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.

5. Biblioteka dba o dziedzictwo kulturowe regionu prowadząc izbę regionalną, gromadzi zabytki, informuje o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, zabytków i dóbr materialnych znalezionych i związanych z dziejami i kulturą śląską i Gminy Gierałtowice, a także udostępnia zbiory do celów edukacyjnych i naukowych.

ROZDZIAŁ II

ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

§ 7.

1. Dyrektor Biblioteki, zwany dalej „Dyrektorem”, kieruje działalnością Biblioteki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor posiada uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biblioteki.

3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wskazany pracownik Biblioteki, na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Dyrektora.

4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zgodne z prawem i należyte funkcjonowanie Biblioteki, w tym w szczególności za wykonywanie zadań nałożonych na Bibliotekę.

5. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z działalnością Biblioteki.

6. W celu prawidłowego wykonywania zadań Biblioteki, Dyrektor wydaje zarządzenia.

7. Dyrektor może powierzyć prowadzenie określonych spraw Biblioteki w swoim imieniu wyznaczonemu pracownikowi.

§ 8.

1. Do głównych obowiązkówDyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie działalnością Biblioteki,

2) zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem Biblioteki,

3) zapewnienie prawidłowej organizacji pracy oraz dokonywanie podziału zadań i czynności między poszczególnymi stanowiskami pracy,

4) zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

5) nadzór i kontrola prawidłowości i terminowości wykonywanych zadań,

6) prowadzenie akt osobowych pracowników Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

7) zatrudnianie i zwalnianie oraz nagradzanie i awansowanie pracowników Biblioteki,

8) prowadzenie spraw organizacyjno – administracyjnych i zaopatrzenia,

9) koordynacja działań związanych z procesem komputeryzacji Biblioteki, które to usługi mogą być realizowane przez osoby wykonujące zadania na podstawie umów cywilnoprawnych,

10) planowanie działalności Biblioteki,

11) racjonalne i efektywne gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi,

12) prowadzenie remontów pomieszczeń Biblioteki,

13) rozpatrywanie skarg i wniosków,

14) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz kultury i edukacji,

15) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

2. Dyrektor sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami.

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI

§ 9.

1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Biblioteka Główna:

a. bibliotekarz,

b. stanowisko ds. opracowywania zbiorów

2) Filie:

a. bibliotekarz

3) Izba Regionalna „Izba łod Starki”,

4) Główna Księgowa,

a. księgowa,

5) Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

6) Inspektor BHP,

7) sprzątaczka.

2. Komórką organizacyjną zarządza wyznaczony pracownik, podległy bezpośrednio Dyrektorowi.

3. Pracownik kierujący pracą danej komórki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem, terminową, sprawną i efektywną realizację zadań i celów podległej komórki oraz przedkłada Dyrektorowi informację o realizacji zadań i funkcjonowaniu komórki.

4. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Szczegółowy wykaz filii i agend stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 10.

Wszystkie komórki organizacyjne obowiązane są do współdziałania i uzgadniania kierunków współpracy, w przypadku realizacji zadań wymagających współpracy.

§ 11.

1. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków Biblioteki,

2) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z przepisami prawa i polityką rachunkowości,

3) wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi z rachunku jednostki,

4) sprawowanie kontroli finansowej w jednostce,

5) sporządzanie list płac, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego,

6) realizowanie spraw w kontaktach z urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, kancelarie komornicze),

7) prowadzenie spraw majątkowych jednostki,

8) prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością budżetową i statystyczną,

9) opracowywanie dokumentów i instrukcji wewnętrznych regulujących organizację rachunkowości w jednostce oraz nadzór nad ich stosowaniem,

10) rozliczanie środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych,

11) prowadzenie kasy jednostki,

12) współpraca ze Skarbnikiem Gminy w merytorycznym zakresie,

13) współudział w realizacji kontroli zarządczej w merytorycznym zakresie.

2. W celu wsparcia realizacji zadań Głównej Księgowej tworzy się stanowisko księgowego.

3. Główna Księgowa pełni funkcję kierowniczą w stosunku do księgowej.

§ 12.

1. Do zadańpracownika nastanowisku ds. opracowywania zbiorównależy w szczególności:

1) przygotowywanie przydziałów dla Biblioteki Głównej i filii Biblioteki i ich uzgadnianie z Główną Księgową,

2) ustalanie zasad dotyczących tworzenia opisów zbiorów w programie bibliotecznym,

3) klasyfikowanie według UKD i ustalanie haseł przedmiotowych,

4) wprowadzanie opisów katalogowych książek do komputerowej bazy danych,

5) udział w Komisji wyceny wartości darów,

6) udział w pracach związanych z selekcją księgozbioru,

7) uczestniczenie w inwentaryzacji księgozbioru,

8) udzielanie pracownikom filii informacji i porad w zakresie opracowywania i selekcji księgozbioru,

9) szkolenie bibliotekarzy z zakresu obsługi programu Patron,

10) przygotowywanie materiałów dotyczących zbiorów, wypożyczeń niezbędnych do przygotowania statystyk dla potrzeb GUS.

2. Pracownik na stanowisku ds. opracowywania zbiorów pełni zastępstwa w Bibliotece Głównej i filiach.

§ 13.

Do głównych obowiązków Bibliotekarza należy w szczególności:

1) rejestracja czytelników,

2) udostępnianie zbiorów i materiałów bibliotecznych w wypożyczalni i na miejscu w czytelni, prowadzenie ewidencji wypożyczeń,

3) analiza potrzeb czytelniczych,

4) organizowanie i prowadzenie upowszechniania czytelnictwa,

5) realizacja zadań w zakresie informacji bibliograficznej i regionalnej,

6) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych użytkownikom indywidualnym i zbiorowym, innym bibliotekom i organizacjom,

7) prowadzenie katalogów i kartotek pomocniczych w systemie bibliotecznym,

8) przygotowanie materiałów do wystaw bibliotecznych, organizowanych na terenie Biblioteki i poza nią,

9) obsługa wycieczek zbiorowych w Bibliotece Głównej i jej filiach, prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć z zakresu bibliografii i informacji,

10) gromadzenie i udostępnianie książek i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych związanych z Gminą Gierałtowice,

11) czuwanie nad terminowym zwrotem książek,

12) realizacja wybranych form kulturalno – oświatowych dostosowanych do potrzeb środowiska,

13) animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską,

14) promocja i reklama imprez organizowanych przez Bibliotekę, a także twórców indywidualnych w zakresie profesjonalnych sztuk plastycznych, fotografiki, po uprzedniej akceptacji Dyrektora,

15) organizacja wystaw stałych i czasowych oraz pokazów współczesnej sztuki profesjonalnej,

16) współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami i stowarzyszeniami.

§ 14.

1. Zadania Izby Regionalnej „Izba łod Starki”:

1) gromadzenie zabytków, inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,

2) informowanie o wartościach i treści gromadzonych zbiorów – zabytków i dóbr materialnych znalezionych i związanych z dziejami i kulturą Gminy Gierałtowice,

3) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych, organizowanie wystaw stałych i czasowych, prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym lekcji muzealnych, konferencji i wykładów nad przeszłością i kulturą śląska,

4) współpracą z innymi muzeami, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury organizacjami i stowarzyszeniami o pokrewnych działaniach w regionie.

2. Zadania Izby Regionalnej "Izba łod Starki" wykonuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

§ 15.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych powołany jest do działań na rzecz zgodnego z przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzania danych w Bibliotece i koordynacji wszystkich spraw dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

2. Szczegółowy zakres działania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i odpowiedzialność reguluje umowa cywilno - prawna, zawarta z podmiotem mającym stosowne uprawnienia i prowadzącym działalność w tym zakresie.

§ 16.

Inspektor BHP

1. Do głównych obowiązków Inspektora BHP należy:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących bhp,

5) udział w dochodzeniach powypadkowych, sporządzanie stosownych dokumentów oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy,

6) współpraca z Dyrektorem w ramach organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń bhp,

7) współpraca z organami kontroli w zakresie bhp.

2. Szczegółowy zakres działania Inspektora BHP i odpowiedzialność reguluje umowa cywilnoprawna, zawarta z podmiotem mającym stosowne uprawnienia i prowadzącym działalność w tym zakresie.

§ 17.

Za utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych, Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych odpowiada sprzątaczka.

ROZDZIAŁ V

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW

§ 18.

1. Obowiązki pracownika określają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym: ustawa Kodeks pracy, ustawy i rozporządzenia branżowe oraz uregulowania wewnętrzne.

2. Obowiązkiem pracownika jest:

1) znajomość i przestrzeganie przepisów oraz uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Bibliotece,

2) znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, a w szczególności chronić dane osobowe, do których mają dostęp i które przetwarzają na stanowisku pracy,

3) rzetelne wykonywanie powierzonych zadań,

4) dbanie o powierzone mienie,

5) dbanie o dobre imię Biblioteki,

6) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

7) przestrzeganie tajemnicy służbowej,

8) przestrzeganie zasad etycznego postępowania,

9) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

10) udział w samoocenie kontroli zarządczej w Bibliotece.

3. Szczegółowe obowiązki i zakres odpowiedzialności pracowników określają ich zakresy czynności.

4. Dyrektor, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Biblioteki, może zlecaćpracownikom wykonanie innych prac zgodnie z ich kompetencjami.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW

§ 19.

1. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz Biblioteki podpisuje Dyrektor, a w razie jego nieobecności upoważniona przez niego osoba.

2. Korespondencję oraz dokumenty przedkładane Dyrektorowi do podpisu parafują pracownicy prowadzący sprawę.

3. Dokumenty finansowe podpisuje Dyrektor i Główna Księgowa lub osoby przez nich upoważnione.

ROZDZIAŁ VII

SKARGI I WNIOSKI

§ 20.

1. Do rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania Biblioteki właściwy jest Dyrektor.

2. Skargi i wnioski można wnosić do Dyrektora lub pracownika danej placówki bibliotecznej.

3. Proces składania skarg i wniosków określa opracowana „Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków”.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa pracy, statutu Biblioteki oraz uregulowania wewnętrzne.

2. Regulamin organizacyjny może być zmieniony w trybie określonym dla jego nadania.

3. Regulamin zostaje podany do wiadomości wszystkim pracownikom Biblioteki w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Regulamin Załącznik nr 1.png

Regulamin Załącznik nr 2.png