Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2021 z dnia 19-03-2021 dotyczącego naliczania należności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych w okresie obowiązywania przepisów o stanie zagrożenia COVID-19.

Zarządzenie Nr 9/2022

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 16 maja 2022 roku

 

 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2021 z dnia 19-03-2021 dotyczącego naliczania należności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych w okresie obowiązywania przepisów o stanie zagrożenia COVID-19

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j.Dz.U.                   
   z 2021 r., poz. 305), art.17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu                    
   i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194) w związku z art. 18 ustawy
o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1479) oraz ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.Dz.U. z 2021 r., poz. 2069 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W § 1 Dodać następujący zapis :

 

stan epidemii , stan epidemiologiczny lub stan zagrożenia epidemicznego – rozumie się przez to stan epidemii lub stan  zagrożenia  epidemicznego w rozumieniu ustawy z dnia 05 grudnia 2008r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2069
z późn. zm.).

  1.  Zmienić § 2 ustęp 1 i 2, nadając im treść :

 

  1. W związku z utrudnionym dostępem do zbiorów bibliotecznych oraz ustanowieniem określonych ograniczeń,  nakazów i  zakazów, w tym czasowych zamknięć Biblioteki, w  związku
    z  wystąpieniem  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia  epidemicznego Covid-19, które to ograniczenia uniemożliwiły terminowy zwrot książek, wprowadza się na wskazanych poniżej zasadach abolicję.
  2.  Abolicja opisana w niniejszym Zarządzeniu będzie stosowana w czasie obejmującym okres od dnia 13 marca 2020 r. do dnia odwołania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przez właściwe władze państwowe stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.