Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 43/2021 w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach obowiązujących od 28 czerwca 2021 do odwołania.

Zarządzenie Nr 43/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 25 czerwca 2021 roku

 

w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach obowiązujących od 28 czerwca 2021 do odwołania.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.2021r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej zarządzam:

 

§ 1

 1. Wprowadzenie procedury działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach dotyczącej obsługi czytelników w czasie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS cOv-2 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wprowadzenie procedury zapobiegawczej: podejrzenie zakażenia korona wirusem pracowników oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

Wytyczne znajdują się w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
 

§ 2

 1. Procedury należy wdrożyć z dniem 28.06.2021r.
 2. Do ich właściwego wykonania zobowiązuje się pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

§ 3

Uchylam Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach obowiązującego od 21 kwietnia 2021 do odwołania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 35/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

Procedury dotyczące funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

§ 1

 1. Przed wejściem do placówek dostępne są płyny do dezynfekcji rąk oraz wszelkie informacje dotyczące zasad higieny (instrukcja zakładania maseczek i rękawiczek, mycia i dezynfekcji rąk).
 2. Użytkownicy Biblioteki mają obowiązek zasłaniania nosa i ust na terenie placówek oraz zachowania odpowiedniego dystansu minimum 1,5 m wobec innych osób.
 3. Czytelnicy mogą przebywać na terenie wypożyczalni przy stosowaniu się do następujących wytycznych:
 1. na terenie biblioteki poza bibliotekarzami, może przebywać jednocześnie

- w Bibliotece w Gierałtowicach 6 czytelników

- w Filii w Przyszowicach 8 czytelników,

- w Fili w Paniówkach 7 czytelników,

- w Fili w Chudowie 3 czytelników.

 1. do stanowisk  przy, których pracują bibliotekarze czytelnicy podchodzą pojedynczo.
 2. zaleca się stosowanie odległości między czytelnikami oraz sprawne wyszukiwanie książek.                          
  1. Usługi dodatkowe związane z kserowaniem, drukowaniem, skanowaniem zostają wznowione przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.
  2. Wznawia się możliwość  korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz stosowania poniższych zasad:
 1. osoby korzystające z stanowisk komputerowych i czytelni mają obowiązek zasłaniania nosa
  i ust oraz zdezynfekowanie rąk.
 2. przy stanowisku komputerowym może przebywać maksymalnie 1 osoba,
 3. czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi do1h,
 4. pracę przy stanowisku komputerowym należy zakończyć do 16.30,
 5. po zakończonej sesji każdorazowo dokonywana jest dezynfekcja stanowiska komputerowego,
 6. można dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego drogą elektroniczną lub telefoniczną bezpośrednio w centrali lub filii,
 7. ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.

 

 1. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe oraz przyłbice luba maseczki, oddzieleni od czytelnika płytą pleksi.
 2. Bibliotekarze są zobowiązani do kompleksowego dbania o higienę, tj. częstego mycia rąk i ich dezynfekcji.
 3. Stanowiska do wypożyczenia księgozbioru poddaje się na bieżąco dezynfekcji.
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 5. Po zakończeniu wypożyczeni należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu
  i używanych przedmiotów. Jednorazowe rękawiczki i inne  zużyte materiały umieszczamy
  w specjalnie wyznaczonych pojemnikach, po zakończeniu pracy wynosimy i wyrzucamy do kontenerów na śmieci zmieszane.

 

§ 2

 1. Czas otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach i wszystkich filii dla czytelników od 10.00 do 17.00.
 2. Co dwie godziny / 12:00-12:15 oraz 14:00 – 14:15/ odbywać się będą piętnastominutowe przerwy na dezynfekcję, wietrzenie pomieszczeń oraz higienę osobistą pracowników.
 3. Czytelnicy mogą zamawiać książki telefonicznie, mailowo i odbierać je po uzgodnieniu terminu z Bibliotekarzem. 

3.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach centrala

Gierałtowice ul. Ogrodowa 47

wypożyczalnia tel. (32) 30 11 515,

e-mail

3.2 Filia nr 1 w Przyszowicach

Przyszowice ul. Parkowa 11

wypożyczalnia tel. (32) 44 19 457,

e-mail

3.3 Filia nr 2 w Paniówkach

      Paniówki ul. Zwycięstwa 44

      wypożyczalnia tel. (32) 44 19 458,

      

3.4 Filia nr 3 w Chudowie

     Chudów ul. Szkolna 54

     wypożyczalnia tel. (32) 23 01 455,

     e-mail

§3

 1. Od dnia 28 czerwca wznawia się spotkania w bibliotece. Uczestnicy wszelkich wydarzeń 
  i spotkań organizowanych w pomieszczeniach biblioteki zobowiązani są do zachowania odległości 1,5 pomiędzy uczestnikami oraz mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 2. Celem wprowadzenia obostrzeń sanitarnych jest zminimalizowanie zagrożenia
  zakażeniem wirusem COVID-19 oraz umożliwienie dzieciom wzięcia udziału
  w warsztatach.
 3. Przed rozpoczęciem warsztatów Opiekun jest zobowiązany złożyć u Organizatora pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  w warsztatach.
 4. Każdy Uczestnik oraz Prowadzący/Instruktor przed wejściem na zajęcia jest zobowiązany zdezynfekować ręce.
 5. Osoby przyprowadzające Uczestników są również zobowiązane do przestrzegania zasad ostrożności (zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, maseczki).
 6. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego.
  W pomieszczeniach sanitarnych zostaną wywieszone informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu
  i środków niezbędnych do zachowania czystości i stale będzie monitorował prace porządkowe. Sprzęt wykorzystywany na zajęciach i powierzchnie robocze będą dezynfekowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Pomieszczenia są wietrzone regularnie.
 7. W sytuacji zachorowania Uczestnika podczas trwania warsztatów, Opiekun nie będzie wnosił skarg, zażaleń, roszczeń, pretensji do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
 8. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych Opiekun lub osoba przez niego wyznaczona są zobowiązani do bezzwłocznego odbioru dziecka.

§4

Wyżej wymienione procedury będą obowiązywały od 28 czerwca 2021 do odwołania.

 

 

Załącznik  nr 2 do Zarządzenia nr 23/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

 

Procedury zapobiegawcze dotyczące podejrzenia zakażenia korona wirusem  pracowników

 

§ 1

 1. Pracownicy biblioteki zostali zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

§ 2

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia korona wirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112
 2. Zgłoszenie incydentu do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publiczne w Gierałtowicach, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 3. Ustalenie listy pracowników oraz Czytelników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym