Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Biblioteki

PDFStaut 2024.pdf (1,44MB)

UCHWAŁA NR XXXIX/280/2021

RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1.

Nadaje się̨ Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się̨ Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3.

Traci moc Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVI/135/2000 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, zmieniony uchwałą Rady Gminy Gierałtowice XXII/174/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/280/2021

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

Statut

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

I. Przepisy ogólne

§ 1.

Podstawą prawną działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach zwanej dalej „Biblioteką” jest:

1. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;

3. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

5. niniejszy Statut.

§ 2.

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Gierałtowice zwana dalej „Organizatorem”.

2. Organizator zapewnia środki finansowe niezbędne do utrzymania i zapewnienia rozwoju Biblioteki w tym na zakup materiałów bibliotecznych, wyposażenia utrzymania i remontu lokali, doskonalenia zawodowego pracowników oraz prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość́ prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

4. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

5. Biblioteka jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

§ 3.

1. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest Gmina Gierałtowice.

2. W skład Biblioteki wchodzą̨ następujące filie, agendy:

1) Filia Nr 1 w Przyszowicach, ul. Parkowa 11;

2) Filia Nr 2 w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 3;

3) Filia Nr 3 w Chudowie, ul. Szkolna 54;

4) Izba Regionalna pod nazwą „Izba Łod Starki” w Chudowie, ul. Szkolna 54.

 

II. Cele i przedmiot działania

§ 4.

1. Do zadań́ Biblioteki oraz filii nr 1, 2, 3 należy:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej z uwzględnienie szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

3) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym,

5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, w tym elektronicznego katalogu zbiorowa,

6) popularyzowanie książek i czytelnictwa na terenie swojej działalności,

7) prowadzenie rożnych form pracy służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu,

8) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym seniorów,

9) organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń́ oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury,

10) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy i regionu,

11) wykonywanie zadań́ związanych z funkcjonowaniem ogólnopolskie sieci bibliotecznej,

12) wykonywanie zadań́ służących zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców gminy i regionu,

 

2. Zadaniem Izby Regionalnej jest:

1) gromadzenie zabytków, informowanie o wartościach i treści gromadzonych zbiorowa – zabytków i dóbr materialnych znalezionych i związanych z dziejami i kulturą Gminy Gierałtowice,

2) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,

3) organizowanie wystaw stałych i czasowych,

4) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym lekcji muzealnych, konferencji i wykładów,

5) przechowywanie i gromadzenie zbiorów i zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa,

6) inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,

7) uzupełnianie zbiorów nowymi nabytkami, pozyskiwanymi w formie darowizn a w przypadku niemożności pozyskania tych przedmiotów w formie darowizny w ramach posiadanych środków, nabycie przedmiotów ważnych z punktu widzenia historii regionu,

8) współpracą z innymi muzeami, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury organizacjami i stowarzyszeniami o pokrewnych działaniach w regionie.

§ 5.

1. Usługi Biblioteki są̨ ogólnie dostępne z zastrzeżeniem ust.2.

2. Opłaty mogą̨ być́ pobierane w przypadkach i na zasadach wymienionych w art. 14 ust 2 i 3 ustawy o bibliotekach.

 

III. Zarzadzanie i organizacja

§ 6.

1. Biblioteką kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor organizuje i zarządza całokształtem Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gierałtowice w trybie określonym w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7.

1. W Bibliotece zatrudnia się̨ pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor wydaje regulaminy i instrukcje.

 

IV. Gospodarka finansowa

§ 8.

Biblioteka prowadzi samodzielnie gospodarkę̨ finansowa zgodnie z przepisami określającymi zasady gospodarki finansowej instytucji kultury na podstawie rocznego planu finansowego z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora, kierując się̨ zasadami efektywności, celowości i rzetelności.

§ 9.

Źródła finansowania Biblioteki stanowią̨:

1) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań́ statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań́ i programów;

4) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

5) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

6) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych[1]).

§ 10.

Dyrektor Biblioteki jest odpowiedzialny za całość́ gospodarki finansowej Biblioteki.

 

V. Postanowienia konchowe

§ 11.

Zmiany statutu dokonywane są̨ w trybie określonym dla jego nadania.

 

[1] Skreślono sformułowanie „oraz innych źródeł” (uchwała Rady Gminy Gierałtowice nr XL/287/2021 z 6.10.2021 r.)

 

DOCStatut Biblioteki (51,00KB)