Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie naliczania należności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych w okresie obowiązywania przepisów o stanie zagrożenia Covid -19.

Zarządzenie nr 16/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 19.03.2021r.
 

w sprawie naliczania należności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych

w okresie obowiązywania przepisów o stanie zagrożenia Covid -19

 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), art.17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194) w związku z art. 18 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1479) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:

bibliotece – rozumie się przez to Gminną bibliotekę Publiczną w Gierałtowicach wraz z filiami w Chudowie, Paniówkach oraz Przyszowicach.

czytelniku – rozumie się osobę posiadającą kartę biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej

w Gierałtowicach, wypożyczającą materiały biblioteczne, korzystającą w ten sposób bezpłatnie
z usług biblioteki na warunkach określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, dostępnym w widocznym miejscu biblioteki oraz filiach.

materiałach bibliotecznych - rozumie się przez to materiały zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne, stanowiące zbiór Biblioteki.

 

§ 2

 1. W związku z utrudnionym dostępem do zbiorów bibliotecznych oraz ustanowieniem określonych ograniczeń,  nakazów i  zakazów, w tym czasowych zamknięć Biblioteki, w  związku z  wystąpieniem  stanu  zagrożenia  epidemicznego Covid-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które to ograniczenia uniemożliwiły terminowy zwrot książek, wprowadza się na wskazanych poniżej zasadach abolicję.
 2. Abolicji opisanej w niniejszym Zarządzeniu będzie stosowana w czasie obejmującym okres od dnia 13 marca 2020 r. do dnia odwołania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przez właściwe władze państwowe, stanu epidemicznego i epidemiologicznego.
 3. Abolicja polega na odstąpieniu od pobierania należności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, w takim tylko przypadku, gdy ich zwrot przypada w czasie zamknięcia Biblioteki
  z powodu Covid-19. Warunkiem jest jednak zwrot książek w terminie 30 dni od dnia ponownego otwarcia Biblioteki. Abolicja obejmuje w takim przypadku okres od dnia na który przypadał zwrot materiałów bibliotecznych do dnia ich zwrotu.
 4. Jeśli zwrot materiałów bibliotecznych nie nastąpił w terminie 30 dni od dnia ponownego otwarcia Biblioteki, wówczas kary za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych nalicza się począwszy od 31 dnia od otwarcia Biblioteki. W takim przypadku czytelnik może ubiegać się o umorzenie lub rozłożenie na raty kary za nieterminowy zwrot na zasadach opisanych w Zarządzeniu 15/2021 z dnia 19.03.2021r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach w sprawie zasad i trybu postępowania w spłacie należności za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz umorzenia należności za nieterminowy zwrot.
 5. Abolicja, o której mowa w niniejszym Zarządzeniu jest stosowana z urzędu, o ile spełnione zostaną wskazane powyżej przesłanki.


§ 3

 1. Abolicja nie zwalnia Czytelnika od stosowania się do regulaminu  udostępniania zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w części dotyczącej terminowości zwrotów materiałów bibliotecznych.
 2. Warunkiem skorzystania z abolicji jest zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  W przypadku ich braku zastosowanie mają regulacje Zarządzenia 15/2021 z dnia 19.03.2021 r.  w sprawie zasad i trybu postępowania w spłacie należności za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz umorzenia należności za nieterminowy zwrot  (§2 pkt 1 Zarządzenia).
 3. Abolicja w umarzaniu należności za nieterminowy zwrot nastąpi na pisemny wniosek czytelnika.
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCKlauzula informacyjna do Zarządzenia nr 16.doc (43,00KB)
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16.docx (14,99KB)