Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie zasad i trybu postępowania w spłacie należności za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz umorzenia należności za nieterminowy zwrot.

Zarządzenie nr 15/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 19.03.2021 r.
 

w sprawie zasad i trybu postępowania w spłacie należności za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz umorzenia należności za nieterminowy zwrot.

 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), art.17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194) w związku z art. 18 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1479)  Uchwały Rady Gminy Gierałtowice nr XLII/318/14  z dnia  26 maja 2014, Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Wprowadza się zasady oraz tryb udzielania i umarzania należności dotyczących opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych stanowiących mienie Gminnej Biblioteki Publicznej  w Gierałtowicach.
 2. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:

bibliotece – rozumie się przez to Gminną Bibliotekę Publiczną w Gierałtowicach wraz z filiami w Chudowie, Paniówkach oraz Przyszowicach.

czytelniku – rozumie się osobę posiadającą kartę biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej

w Gierałtowicach, wypożyczającą materiały biblioteczne, korzystającą w ten sposób bezpłatnie z usług biblioteki na warunkach określonych w Regulaminie udostępniania  zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach , dostępnym w widocznym miejscu biblioteki oraz filiach.

materiałach bibliotecznych - rozumie się przez to materiały zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne, stanowiące zbiór Biblioteki.

minimum socjalne – rozumie się aktualny kwartalny komunikat Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 o wysokości minimum socjalnego.

ważny interes czytelnika – rozumie się przez to całokształt sytuacji życiowej, nie tylko finansowej, stan rodziny, ale i wiek, stan zdrowia oraz zdarzenia losowe, jeżeli wystąpiły i uniemożliwiły terminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

 

§ 2

 1. Na pisemny wniosek czytelnik może skorzystać z umorzenia należności w spłacie opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych pod warunkiem wcześniejszego:

- zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

- w przypadku ich braku wpłaty równowartości wypożyczonych materiałów bibliotecznych

- w przypadku lektur dopuszczalny jest jedynie zwrot wypożyczonych materiałów lub zwrot innych uzgodnionych z bibliotekarzem.

Możliwy jest też zwrot innych materiałów bibliotecznych, których wartość ekonomiczna (szacowana cena) i merytoryczna zostanie pozytywnie zaopiniowana przez przyjmującego bibliotekarza. Adnotacja taka znajdzie się na/wkarcie bibliotecznej czytelnika.

 1. Wniosek o umorzenie należności stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Wniosek o umorzenie należności za przetrzymywanie lub rozłożenie jej na raty składa się w siedzibie lub filii Biblioteki,
 3. Wnioski o umorzenie można składać, jeśli kwota będzie wyższa niż 10,00 zł

 

§3

 1. Przy opiniowaniu wniosku bierze się pod uwagę ważny interes czytelnika wskazany we wniosku,

a umorzenie należności jest możliwe tylko wówczas gdy czytelnik i jego rodzina znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, miała miejsce nadzwyczajna sytuacja losowa uniemożliwiająca uregulowanie należności. Po przeanalizowaniu udokumentowanej sytuacji materialnej i zdrowotnej oraz innych wskazanych we wniosku zdarzeń w rodzinie Czytelnika, Dyrektor ma prawo zastosować następujące ulgi:

 1. umorzenie należności głównej, jeśli dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie z Czytelnikiem nie przekracza równowartości minimum socjalnego,
 2. zmniejszenie należności głównej do 50% - jeśli dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie z Czytelnikiem nie przekracza 1,5 krotności minimum socjalnego,
 3. w pozostałych przypadkach istnieje możliwość zmniejszenia należności głównej do 50%, jeśli Czytelnik znajduje się w trudnej sytuacji życiowej (choroba, brak pracy, nadzwyczajne zdarzenie losowe, itp.).
 4. należności wynikające z wyżej wymienionych ulg mogą być rozłożone na raty, przy czym ilość rat nie może przekraczać 6-ciu, a pierwsza rata przypada po miesiącu od zaopiniowania wniosku.
 5. w przypadku braku uprawnień do skorzystania z ulg wymienionych w pkt. a, b, stanowiących załącznik nr. 1 do niniejszego Zarządzenia , dopuszcza się możliwość umorzenia części należności w wysokości 40% pod warunkiem uregulowania zadłużenia jednorazowo.
 6. wniosek o umorzenie przy jednorazowej spłacie stanowi załącznik nr 2.
 1. Informację o decyzji w sprawie złożonego wniosku jak i o terminach spłaty należności Czytelnik otrzyma drogą mailową, bądź jeśli nie wskaże takiej formy kontaktu, decyzję otrzyma pocztą za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Decyzję Czytelnik może także odebrać osobiście w siedzibie biblioteki
  w Gierałtowicach ul. Ogrodowa 47
 2. W razie niedochowania terminów spłaty należności, sprawa zostanie skierowana do windykacji,
   a koszty windykacji pokryje Czytelnik.
 3. Należność pieniężna, w tym również za niezwrócone materiały biblioteczne zostaje umorzona z urzędu z powodu śmierci czytelnika.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika Wniosek wypełnia rodzic/ opiekun prawny, jest on również w tym wypadku osobą do kontaktu w sprawie wydanej decyzji o umorzeniu.

 

§ 4

 1. Wniosek Czytelnika o umorzenie w całości , w części lub o rozłożenie na raty spłaty należności za nieterminowy zwrot powinien zawierać:
 1. imię, nazwisko, adres i numer Pesel Czytelnika ( w przypadku osoby nieletniej dane rodzica/ opiekuna prawnego);
 2. numer karty bibliotecznej;
 3. wskazanie czy Czytelnik ubiega się również o rozłożenie spłaty należności na raty;
 4. kwotę naliczonej opłaty za nieterminowy zwrot.;  
 5. oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny/ osobę w gospodarstwie domowym  lub też (przy zdarzeniach losowych)  przyczynę  nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych

 

§ 5

Wpłaty należności dokonuje się gotówką lub przelewem na konto.

W przypadku dokonania wpłaty na konto należy podać imię i nazwisko Czytelnika/Czytelniczki oraz filię.

 

§ 6

Zobowiązuje się bibliotekarzy do informowania Czytelników, którym naliczono opłatę za nieterminowy zwrot i którzy zwrócili wypożyczone materiały biblioteczne o możliwości złożenia wniosku o umorzenie naliczonej opłaty za przetrzymywanie lub rozłożenia jej na raty i wymogach formalnych wniosku określonych w niniejszym zarządzeniu

 1. Bibliotekarz w  terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty za przetrzymywanie, przekazuje wniosek Dyrektorowi wraz ze uzupełnionymi adnotacjami.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych złożonych po jego wejściu w życie.

 

§ 8

Uchylam Zarządzenie nr 10/2013  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie Wprowadzenia Instrukcji Egzekwowania należności od Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, oraz §1 pkt1 lit d) Regulaminu Zasad i warunków wypożyczenia Zbiorów Specjalnych wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia 2 kwietnia 2013 roku.

DOCKlauzula informacyjna do Zarządzenia nr 15.doc (43,00KB)
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15.docx (17,66KB)
DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15.docx (15,75KB)