Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie wytycznych dla funkcjonowania GBP w Gierałtowicach obowiązujących od 1 lutego 2021 do odwołania.

Zarządzenie Nr 6/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 1 luty 2021 roku

 

 w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach obowiązujących od 1 lutego 2021 do odwołania

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.01.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej zarządzam:

 

§ 1

 1. Wprowadzenie procedury działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach dotyczącej obsługi czytelników w czasie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS cOv-2 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 1. Wprowadzenie procedury zapobiegawczej: podejrzenie zakażenia korona wirusem pracowników oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

Wytyczne znajdują się w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
 

§ 2

 1. Procedury należy wdrożyć z dniem 4.02.2021r.
 2. Do ich właściwego wykonania zobowiązuje się pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

§ 3

Uchylam zarządzenie nr 5/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w trakcie epidemii.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 6/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

Procedury dotyczące funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

§ 1

 1. Przed wejściem do placówek dostępne są płyny do dezynfekcji rąk oraz wszelkie informacje dotyczące zasad higieny (instrukcja zakładania maseczek i rękawiczek, mycia i dezynfekcji rąk).
 2. Użytkownicy Biblioteki mają obowiązek zasłaniania nosa i ust na terenie placówek oraz zachowania odpowiedniego dystansu minimum 1,5 m wobec innych osób.
 3. Czytelnicy mogą przebywać na terenie wypożyczalni przy stosowaniu się do następujących wytycznych:
 1. na terenie biblioteki poza bibliotekarzami, może przebywać jednocześnie

- w Bibliotece w Gierałtowicach 4 czytelników ( 2 czytelników w wypożyczalni dla dorosłych, 2 czytelników w wypożyczalni dla dzieci),

- w Filii w Przyszowicach 5 czytelników,

- w Fili w Paniówkach 4 czytelników,

- w Fili w Chudowie 3 czytelników.

 1. do stanowisk  przy, których pracują bibliotekarze czytelnicy podchodzą pojedynczo.
 2. zaleca się stosowanie odległości między czytelnikami oraz sprawne wyszukiwanie książek.                          
 1. Usługi dodatkowe związane z kserowaniem, drukowaniem, skanowaniem zostają wznowione przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.
 2. Wciąż obowiązuje brak możliwości korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych.
 3. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe oraz przyłbice luba maseczki, oddzieleni od czytelnika płytą pleksi.
 4. Bibliotekarze są zobowiązani do kompleksowego dbania o higienę, tj. częstego mycia rąk i ich dezynfekcji.
 5. Stanowiska do wypożyczenia księgozbioru poddaje się na bieżąco dezynfekcji.
 6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. Książki zwracane przez czytelników poddawane są 3-dniowej kwarantannie w wcześniej przygotowanym miejscu przez Bibliotekarza.
 7. Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi
  na detergentach i alkoholu
 8. Po zakończeniu wypożyczeń należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu
  i używanych przedmiotów. Jednorazowe rękawiczki i inne  zużyte materiały umieszczamy
  w specjalnie wyznaczonych pojemnikach, po zakończeniu pracy wynosimy i wyrzucamy do kontenerów na śmieci zmieszane.

 

§ 2

 1. Czas otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach i wszystkich filii dla czytelników od 10.00 do 17.00.
 2. Co dwie godziny / 12:00-12:15 oraz 14:00 – 14:15/ odbywać się będą piętnastominutowe przerwy na dezynfekcję, wietrzenie pomieszczeń oraz higienę osobistą pracowników.
 3. Czytelnicy mogą zamawiać książki telefonicznie, mailowo i odbierać je po uzgodnieniu terminu z Bibliotekarzem.

3.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach centrala

Gierałtowice ul. Ogrodowa 47

wypożyczalnia tel. (32) 30 11 515,

e-mail

3.2 Filia nr 1 w Przyszowicach

Przyszowice ul. Parkowa 11

wypożyczalnia tel. (32) 44-19-457,

e-mail

3.3 Filia nr 2 w Paniówkach

Paniówki ul. Zwycięstwa 44

wypożyczalnia tel. (32) 44-19-458,

3.4 Filia nr 3 w Chudowie

Chudów ul. Szkolna 54

wypożyczalnia tel. (32) 23-01-455,

e-mail

 

§ 3

1..Do odwołania nie będą się odbywały spotkania, imprezy i wydarzenia w Bibliotekach.                             

2.Nie będzie możliwości korzystania z toalet w budynkach Bibliotek.

 

§ 4

W przypadku wątpliwości, że podjęte przez nas działania niewystarczająco zabezpieczają Czytelnika przed korona wirusem prosimy o zwrot książek i powstrzymanie się przed wyborem i wypożyczeniem nowej lektury.

 

§ 5

Wyżej wymienione procedury będą obowiązywały od 4 lutego 2021 do odwołania.

 

Załącznik  nr 2 do Zarządzenia nr 6/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

Procedury zapobiegawcze dotyczące podejrzenia zakażenia korona wirusem  pracowników

 

§ 1

 1. Pracownicy biblioteki zostali zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

§ 2

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia korona wirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112
 2. Zgłoszenie incydentu do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publiczne w Gierałtowicach, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 3. Ustalenie listy pracowników oraz Czytelników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym